Φορολογικές Εκπροσωπήσεις

Η AVATAX A.E. αναλαμβάνει την φορολογική εκπροσώπηση εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ), υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές έχουν σχετική συμφωνία με την ΕΕ. Ως φορολογικός εκπρόσωπος κάνει έναρξη ΦΠΑ στη ΔΟΥ και τηρεί στα γραφεία της τον σχετικό λογαριασμό ΦΠΑ και τα σχετικά παραστατικά για λογαριασμό του εντολέα της.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Η AVATAX A.E. διαχειρίζεται θέματα που άπτονται τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς φορολογίας.Παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, δίνοντας εξειδικευμένες λύσεις σε όλα τα φορολογικά θέματα όπως: φορολογία κεφαλαίου, εισοδήματος, Φ.Π.Α, τελών χαρτοσήμου, κληρονομιάς, μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Μεγάλη εμπειρία έχουμε και σε συντάξεις εξωτερικού και θέματα που αφορούν την μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Οργάνωση & Υποστήριξη Λογιστηρίων

Tο λογιστήριο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία μιας εταιρείας, η δόμηση και η οργάνωση του οποίου πρέπει να γίνει πολύ προσεχτικά και μελετημένα στηριζόμενη κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 'Όταν το λογιστήριο λειτουργεί οργανωμένα, μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους κάθε είδους οικονομική πληροφορία, σχετικά με τις πωλήσεις, τη διαχείριση του κόστους, γεγονός που διευκολύνει τη σωστή λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της. Επομένως με την ορθή λειτουργία του λογιστηρίου όχι μόνο αποφεύγονται τυχόν παρατυπίες και λάθη αλλά τα στοιχεία που παρέχει είναι «εργαλείο» για τη διοίκηση της εταιρείας.

Η AVATAX A.E., χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, οργανώνει λογιστήρια νέων εταιρειών και, πάντα σε στενή συνεργασία με τον πελάτη, σχεδιάζει τη δομή του λογιστηρίου. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τις καθημερινές λογιστικές εργασίες, χωρίς όμως να διαθέτουν ανώτερο λογιστικό προσωπικό.

Η AVATAX A.E. επιβλέπει και βοηθά το προσωπικό της εταιρείας να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της καθημερινότητας, απαντώντας άμεσα σε όποια ερωτήματα και θέματα προκύπτουν, μειώνοντας έτσι τον όγκο εργασίας και εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους.

Η AVATAX A.E. διαθέτει λογιστές κατόχους Α' τάξεως οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις, βοηθούν στους φορολογικούς ελέγχους, κάνουν ενδιάμεσες αναφορές (reporting, cash flow, etc) ανά μήνα, τρίμηνο ή όποτε ζητηθεί.

Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας είναι η διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων στα βιβλία των πελατών μας ώστε να διορθώνονται τυχών παραλείψεις ή παρατυπίες που υπάρχουν για να είναι οι πελάτες μας σωστά προετοιμασμένοι για κάποιο μελλοντικό πραγματικό έλεγχο.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η AVATAX Α.Ε. τηρεί πλήρως τα λογιστικά βιβλία των πελατών στα γραφεία της, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα προγράμματα λογιστικής και παρέχοντας τη δυνατότητα on line πρόσβασης του πελάτη, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντλήσει στοιχεία που αφορούν  την εταιρεία του.
Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες αποφορτίζονται από πολύπλοκες εργασίες και γίνονται πιο παραγωγικές αφού συγκεντρώνονται αποκλειστικά στην επίτευξη του επιχειρηματικού τους στόχου.