Αρμοδιότητές

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρικών πελατών μας
 • Σύνταξη ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Επεξεργασία φορολογικών ερωτημάτων
 • Επισκόπηση λογιστικών καταχωρήσεων συναδέλφων και τρίτων
 • Εργατικά θέματα (προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή σχετικών γνωστοποιήσεων-δηλώσεων)
 • Ιδρύσεις, μεταβολές, παύσεις κάθε είδους επιχειρήσεων
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά με πελάτες και τρίτους.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον και υποστήριξη στην εργασία
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Δικαίωμα Υπογραφής (Άδεια λογιστή Ά Τάξης).
 • Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε οργανωμένο λογιστήριο.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και σε Φοροτεχνικά θέματα (ΦΠΑ & Φορολογία Εισοδήματος)
 • Επαρκείς γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων SoftOne, Hyper μισθοδοσία, Λογιστικών φύλλων (Calc ή Excel)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Proficiency
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και πνεύμα ομαδικότητας – συνεργασίας

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Εμπειρία στην παραμετροποίηση λογιστικών εφαρμογών (π.χ. SoftOne)
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Job